Entry HYAAE06814 (M4BL66)

E Hyaloperonospora arabidopsidis (strain Emoy2)