Entry HALMD02683 (C7P047)

A Halomicrobium mukohataei (strain ATCC 700874 / DSM 12286 / JCM 9738 / NCIMB 13541)