GIAIA - Giardia intestinalis (strain P15)

Proteome version: Ensembl Protists 40; ASM18266v1 with 5007 proteins.

Select a TabArrow
UniProt identifier:GIAIA
NCBI Taxonomy ID:658858
DB Release:Ensembl Protists 40; ASM18266v1
Proteins in OMA groups:4669
Proteins in HOGs:4761