EIMTE - Eimeria tenella

Proteome version: Ensembl Protists 42; ETH001; GCA_000499545 with 8599 proteins.

Select a TabArrow
Common name:Coccidian parasite
UniProt identifier:EIMTE
NCBI Taxonomy ID:5802
DB Release:Ensembl Protists 42; ETH001; GCA_000499545
Proteins in OMA groups:3711
Proteins in HOGs:4556