APIME - Apis mellifera

Proteome version: Ensembl Metazoa 42; GCA_000002195.1 with 15314 proteins.

Select a TabArrow
Common name:Honeybee
UniProt identifier:APIME
NCBI Taxonomy ID:7460
DB Release:Ensembl Metazoa 42; GCA_000002195.1
Proteins in OMA groups:10635
Proteins in HOGs:10979