Entry GORGO17775 (G3RBC9)

EGorilla gorilla gorilla


OMA Group (Proteins all orthologous to each other) ?